FR  

 


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

01. De uitgever behoudt zich het recht voor de advertentieopdracht al dan niet te aanvaarden of te schorsen en zulks zonder dat de opdrachtgever een eis tot schadeloosstelling kan laten gelden.

02. De uitgever kan zonder voorafgaandelijke verwittiging een contract schorsen wanneer facturen van vorige inlassingen bij vervaldatum niet zijn betaald.

03. De adverteerder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn advertenties.

04. De adverteerder dient drukklaar materiaal te leveren, volgens de eisen gesteld door het drukprocédé vermeld in de technische fiche. Indien hij geen drukklaar materiaal kan geven, kan dit door de uitgever worden gemaakt. Alle kosten hiervoor worden afzonderlijk aangerekend.

05. De adverteerder kan zijn order enkel annuleren tegen betaling van 50% van het bedrag van zijn bestelling.

06. Bij laattijdige toelevering van het advertentiemateriaal, wordt de inlasssing automatisch naar de volgende editie verplaatst. Wordt een inlassing gedurende drie uitgaven uitgesteld door de adverteerder, zal deze inlassing gefactureerd worden.

07. Het ontvangen van een drukproef gebeurt enkel op verzoek van de adverteerder en indien het materiaal minstens 4 weken voor verschijningsdatum werd ingediend. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor de in het drukwerk voorkomende fouten. In geen geval kunnen vergissingen en onvolkomenheden aanleiding geven tot betwisting of niet-betaling. De overeenstemming van de te reproduceren kleuren kunnen niet gewaarborgd worden. Afwijkingen van de inktkleur kan in geen geval aanleiding geven tot betwisting van factuur.

08. Materiaal wordt na verschijning 1 jaar bewaard. Na deze termijn wordt het vernietigd. De uitgever is niet verantwoordelijk voor beschadigd materiaal noch voor verlies.

09. Door de adverteerder gevraagde speciale plaatsen zullen in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden, maar kunnen slechts gegarandeerd worden tegen de daartoe voorziene tariefvoorwaarden, zelfs zo dit uitdrukkelijk anders werd bedongen.

10. Eventuele klachten betreffende advertenties dienen uiterlijk 5 werkdagen na verschijning schriftelijk te worden meegedeeld.

11. De factuur is contant betaalbaar of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt zonder enige waarschuwing een nalatigheidsintrest van 12% per jaar aangerekend plus een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van Eur 200,-

12. De aanvaarding van de factuur geldt als aanvaarding van de factuurvoorwaarden. Voor alle betwistingen in verband met de huidige overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

13. Onze verkoopsvoorwaarden annuleren de aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever.

 

FCO Media
Boulevard des Canadiens 118
B-7711 Dottignies (Mouscron)
T +32 (0)56 77 13 10
invoices@fcomedia.be
BTW BE 0461.651.803
RPR Kortrijk
ING Bank IBAN BE36 3700 9389 5481